کور / شعر / غزل

غزل

   هغه چی هر چا ته سجدي کوی ځان نه پيژنی


   ها جانان کله  پيژ ندی  شی جهان څه پيژنی


  هغه ښايست وژنی په ځای بدرنګی خؤره وې
 ها د رشتياوو  سلسله او  داستان  څه  پيژنی


 هغه چی ظلم ته  يی  هيڅ سرهد  ټاکلی نه دی
 ها د يتيم  د  تړمو  وښکو  باران  څه  پيژنی


 هغه دا سر هر يرغلګر  ته  ټيټه  وي  ليونی
  هغه د  دی  لويو  ځنګلونو   زمريان  څه  پيژنی


  هغه لرغونی  دود  کی  لوۍ  شو  زان افغان بولی
  هغه  د  دنګو  دنګو  غرونو  بازان  څه  پيژنی