کور / شعر / وړيا زړونه

وړيا زړونه


د مينې په بازار کې وړيا زړونه خرڅېدل


ليدل مې عاشقان په اوښکو وينو ژړېدل د سترګو او غوږو سره ګلرخ ړانده کاڼه وه


آهونه د مين ېې نه ليدل نه اورېدل زړګيه هاغه ټپ خو دې لا هغه ورځ ناسور شو


اشنا چې له غروره ورته يوځل نه کتل پدې عصر کې مينه محبت وايي و دې ته


د غم په سمندر کې بې ګودره ګډېدل که غواړې په بستر کې په بېغمه زړه خوبونه


راځه زړګيه پرېږده نور د يار په کوڅه تلل بلبله فرياد مه کړه راځه مينه وایی دې ته


پتنګ غوندې په چپه خوله په شمعه سوځېدل په غشو د مژګانو دې اشنا نور هم زخمي کړ


ټپونه خو مې زړه دا ستا په سترګو رغول په غبرګو سترګو ړوند واي ياره دا سزا مې ښه وه


خوبونه د وصال مې په رڼو سترګو ليدل ناصحه نصيحت دې راته هسې افسانه ده


د مينې ليوني او د تهمت نه وېرېدل د عشق په مدرسه کې مې دا يو سبق زده کړی


ژړا ځان سره پټه د دنيا سره خندل شعرونه او غزلې د ف – ث تشه بانه وه


دنيا ته ېې د زړه سوي داغونه ورښودل 22.12.2000