کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / دولسي جركي دمشر,حكومت اويوشمير وكيلانو ترمنځ…

دولسي جركي دمشر,حكومت اويوشمير وكيلانو ترمنځ…

دحاجي حبيب الرحمن ابراهيمي لكنه دليندى 5مه


مكه مكرمه


Ibraimi_w@yahoo.com


دولسي جركي دمشر ,حكومت اوديوشمير وكيلانو ترمنخ نانندري بيا رابورته شوي .


دولسي جركي مشريونس قانوني  دبغلان دبيشي دناسمو تحقيقاتو به بهانه له خبلي جوكي بورته شوي اوعلت يي دجاودني به اره دحكومت لخوا دترسره شويو تحقيقاتوناسم بهير شودل شوي .


قانوني دوي اوني  وراندي دحامدكرزي له حكومت سخه غوشتي ووترسو دبغلان دوالي به كدون  اوه تنه لور بوري جارواكي له دندو سخه دتعليق به حالت كي وا جول شي .كه سه هم دبيشي به اره دحكومت ديوشمير ادارو لخو ا دبيشي دعاملينو دبيزندني به اره بلتنه بيل شوي خو دجارواكيودتعليق واك دحكومت بوري اروند اودتحقيقاتو به وروستي براو بوري يي ترلئ بولي. شه ده  جي بوره تحقيق اوبلتنه يي وشي داخو ترتولو شه ده زكه دي دير بيكناه هيوادوال به كي لمنخه لارل اويوستر جنايت وشو .دلرم به 15مه به بغلان كي يوه داس زوروره جاودنه وشو ه جي دولسي جركي دشبزو غرو به كدون به كي نيزدي 80تنه مره او له سلو زيات تبيان شول.داتول افغانان وو  جي لمنخه لارل زه نه وايم جي ددي بيشي دعاملينو بوشته دي ونه شي, بايد وشي او دا دتولو دنده ده جي جدي بلتنه يي وكري ولي يوشئ  جي بايد دي ته تول متوجه شي  , هغه د تيرو شبزو كلونو راهيسي دبيكناه افغانانو ماشومانو اوميرمنو اوعامو وكرو وزنه ده جي  هغه خونريو بمباريو بوشتنه اودشه تحقيق به خاطر خو هيجا خبله جوكئ بري نه شوده .زه بياهم وايم  جي سمه خبره ده اوقانوني صاحب شه كار وكر ولي زه داهم وايم جي ولي دهغه جنايتونوبه خاطر جوبه خوله باتي كيزي جي دبهرنيو بوخيانولخوا ديرشمير خلك وزل كيزي اوهيخوك دخبلي جوكي نه نه بورته كيزي .


زما به ياد دي يوه ورخ جي به ارزكان كي سخته بمباري شوي وه او دير بيكناه خلك به كي ووزل شول دهغه به اره خو هيجا نه خبله جوكي بريشوده اونه يي هم دشه تحقيق غوشتونكي شول .


ددي ترخنك به تيروكلونو كي به هلمند ,ارزكان ,كونر,كابيسا,وردك ,بكتيكا خوست اوننكرهار اوداسي نورو ولايتونو كي وخت ناوخت دبهرنيانو لخوا بمباري كيزي اوبيكناه خلك به كي وزل كيزي ولي هيخوك هم دخبلي جوكي نه نه بورته كيزي . ددي ترسنك دحكومت دمرستيال ,اودكابيني دري وزيران(حاجي قدير ,داكتر عبدالرحمن ,ميرويس صادق ), به رنا ورز لمنخه يورل شول ولي هيجاخبله جوكي بري نه شوده زه وايم كاشكي دي تولوموضوع كانويوشان كتل كيدالاي شواي .خو فكركوم نن به به هيواد كي دخبلو سياسي ملكر و اوهدفونو به خاطر داسي كارونه كيزي جي دمور اوميري سلوك به كي ليدل كيزي .زه وايم كه دبارلمان غري دي اوكه دشوونخي زده كوونكي دي اوكه كروند كر دي اوكه تورسر دي تول افغانان دي اوبايد تولو دحقونو دخوندي ساتلولباره هسي وشي .


به همدي هيله