کور / شعر / زنداني ناره

زنداني ناره


لکه  محشر  مینه شوه هیره ځانځاني شوه
زمونږه  چم  کې چې  دوینو آرزاني شوه
 
ستا تنکۍ دګل په څیر شونډې شوې وچې
په  ما  تیره  په  بیدیا  شپه  بارا ني  شوه
 
تا  چې  مخ  راځیني  واړوه   تورتم  شو
د  سپرلي  هوا  ترخه  شوه  خزاني  شوه
 
ما   ګودر  د میني  نه  ؤ  صحیح   کړئ
د سفر   بیړۍ   مې   ځکه   توپاني  شوه
 
ته   مغروره  د کچه   حسن  د   بڼ  وې
په  ما   تیره   انتظار  زما   ځواني  شوه
 
په  کوڅه  کې   محتسب  څو کیداري  کا
چې  ناره  د آزادۍ   مې   زنداني     شوه
 
خدمتګار دې  د  یادونو   ډیوئ   ګوري
ستا  په  مخ  باندې  مې  پاتې  نښاني  شوه