کور / شعر / نا سـوري ټپ

نا سـوري ټپ

ننگـــــرهار دگلوهــار ښه پې ښـــــــــــكارېږي**** چې بهـــــــــار كې نارنــــــج گل راوســــــــپړيږيښايسته  خو يو تربل مــــــــــــــلال مـــلال دي**** زړه مې بې لــــــــه حده دوى باندې خـــــــوږيږييوه ورځ مـــې يو بــــــــــــزگر نه تفوس وكړ**** وېل نارنـــــج څه چې په مـــوږ لمبـــــــــــې بليږيزمونږ ښكلي نارنج شــــپه اوورځ ناارام دي **** خوب ئې تللــــى دى له ســـــترگـــــــو نه ويدېږيدخپل ځان په واك كې نه دې نه يـــــــې وينې **** صبـــــح وشـــام لكـــه دچــــــرگ بڼـــه رپـــــېږيورتـه ځير شه دا فـــــريشان حالت يــې گوره**** نه يې وينې څنـــــــگه پرلپســـــــــــــــــــې رژيږي كه هرڅــــــو دسيتــم غشـــو كړل راتــــويــــه**** ځيــــــنوڅانگــــــــــــو كــــــې لا پاته دي خندېږيپاس تنـــــه كې نــــارنج گل لمــبه لمــبه شول**** تېـــــــــر دلانــــــــــــدې شاعــــــران ورته ژړيږيمطرب ترنگ وركړي شهـبازپه چيغو سـرشي **** دنارنج  ونــــوسـرټيټ په مــــوږ شـــــــــــرميږيزموږ دې تورو تيارو تـــــه دي خــــوابـــــدي**** خــــواركـــي زمــــــوږ په حا ل بانـــدي ځــوږېږيموږ له خپله لاســـــــــــــه وكـــــــــرل اورونه**** ځكـــــــــــه داســـــــــــــــې سـوغاتونه رارســيږياوس هغه ماښــــــــــــــــــــامې نشــته زما گله**** دلتـــــــــــــــه دم په دم بــــــــــــــــلاوې رااوريږيپته نه لږي ناڅــــــاپه راپيـــــــــــــــــــــــــداشي**** يا له دې خــوايــا له اخـــوا راغـــــــــــوړمبېږيدا نـور شـــپه او ورځ لگيــا دي په چړچو كــې **** اسمــــــاني ټكې خو يو په مــــوږ رالــــــولېږيدادتور غره په لمــــــــــــن كې غـــــربى اورې؟**** نارنج گل مو ځكه پرلپســــــــــــــې تــــــــــوېږيزما ښكلى ننگرهار به څـــــه خوب وكــــــــــــا؟**** چې هلمــند،قندهــار، روزگان ،پكتيـــا سوځيږياوس زموږ  سـازاوســرود په ساندو واوښــت**** جنازي لــــــــــــه هــــــــــــره كـــــــوره روانيږيسپين غرهم ســلگـيوواخيست غـــرېب نيــولى**** زمازړه ورته كــــــوگل كې لمــــــــــــــــــبه كېږيخــدايــــه مه مې واى داشـــپې ورځې ليـــــــدلې**** دافغـــــــــــان عــــــزت نن څه وړيـــا خرڅيږيمال زموږ خو بيه دوى وربانـــــــدې ايښـــــــــې**** ســــــوداگـــــــر راغـــــــــلي هــره خوا تاويږيښــــــه په چل او هنـــرراغلل پالـــــــــــــــېزه ته**** تش لاس نه دي له وسلــــــو ســـــره تـــاويږيته كه ويـــــښ اوكه خوبونو كې غــــــرق اب يې**** بـــــــــــــې پوښــتنې دې انگړ ته داخلـــــــيږيپه خپل كور كې دې كڅوړه په سر كــش كـــــړي**** نــــو كه يو خـداى دې په حا ل بيــــا ورحميږيهسې كوم يو كه ســـــــــــــــهواٌ درڅخه تېر شي **** كـــــه نه لاس او پښـــــــــي له واره تړل كيږياوس كه هرڅومره زور وكـړې خلاص به نه شې**** كــــــــه ئې غواړې اوكــــــــه نه هغه به كيږيدا خـــــــوتا ول رابلـــــــــلي ورته ټـــينگ شــــــه**** په پــــــردي لاس مــــــاران كلــــه وژل كيږييــــودا نن ســـبا خو نه دى چې حــيران شــــــوې**** دلته بوســـــــــــو كې مــدام اوبــــــــه تېريږيموږ تـــــه وائې چې سمسور بـه مــــــو وطن كړو**** ښـــه يې وينـــو چې له مــوږ ســره څه كېږيســـيم اوزر د ټـــول د دوى وي با ك يې نشتــــــــه**** خوپه خپل عـــــزت مې ډيـــــــره خـوا بديږي لا ترڅــــو بــه تـــورې شپې زموږ نصـــــــيب وي**** يومــــولا دى پرې خبر چې څــه به كــــــېږيبـــــزگــــــــــروويل دغـــــه څه نســـــــل كشي ده**** ماويل غــــــــلى د بشـــر حقوق سمــــــــــيږىناســــوري ټپ مې نور مه گــــوره بســـــــــــمله**** اوس خو پوه شوې كه لا سردې نـه خلاصېږي