کور / شعر / د ادب کور

د ادب کور

 لرو بر راباندی ګران دی
خپل کولتور راباندی ګران دی

چې د قام په مـینه مست وی
هغه سر راباندی ګران دی

تل ئې خاوره د ننګ ډکه
خړ خیبر راباندی ګران دی

د ا دب دی ښکلی کور
پېښور راباندی ګران دی

دا زما د نسیم کلی
خپل تنر راباندی ګران دی