کور / راپور / گزارش مصوبات شورای وزیران مورخ 13 عقرب 1387

گزارش مصوبات شورای وزیران مورخ 13 عقرب 1387

جلسۀ نوبتي شوراي وزیران با تلاوت آيات چند از كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محترم حامد كرزي رئيس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

  در ابتدا رئيس جمهوري حادثه حمله انتحاري در وزارت اطلاعات و فرهنگ و سوء قصد عليه وزير آنوزارت را محكوم نموده آن عمل را كار دشمنان فرهنگ و علم و دانش خواند.

   شوراي وزيران به روح شهداي حادثه درود فرستاده، صحت يابي عاجل مجروحين را از درباره خداوند متعال آرزو نمودند.

  رئيس جمهوري به رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران دستور صادر نمودند تا به خانواده شهدا و مجروحين حادثه متذكره مساعدت نقدي نموده. همچنان وزارت ماليه مكلف گرديد تا مصارف تعمير وزارت اطلاعات و فرهنگ را حسب پيشنهاد آن وزارت اجرا نمايد.

  همچنان رئيس جمهوري حادثه زلزله ساحه موسوم به زيارت در شهر كويته پاكستان را كه منجر به تخريب منازل و كشته و زخمي شدن تعداد از ساكنين آن منطقه گرديده غم انگيز خواند، مراتب غم شريكي و تسليت خويش را ابراز داشتند.

  رئيس جمهوري به منظور همدردي به مصدومين حادثه مذكور اعانه مبلغ يكصد هزار دالر امريكايي را منظور فرموده و معاون دوم رياست جمهوري را موظف نمود تا چك حاوي مبلغ يكصد هزار دالر امريكايي را با حضور داشت سرپرست وزارت امور خارجه، طي مراسم خاص به سفير جمهوري اسلامي پاكستان مقيم كابل تسليم فرمايند.

  سپس معاون دوم رئيس جمهوري از سفر خويش به ولايت بادغيس به شوراي وزيران خبر داده گفت: اين سفر بمنظور رفع مشكلات عاجل ولايت بادغيس برنامه ريزي گرديده بود، معاون دوم رئيس جمهوري از تلاش ها و زحمات والي بادغيس اظهار سپاس و تقدير نموده مشكلات عمده آن ولايت را در بخش هاي ذيل بيان داشت:

كار سرك حلقوي در ولايت بادغيس شروع نشده است
مشكل آب آشاميدني مركز ولايت بادغيس مرفوع نگرديده است
كار ساختماني مسجد جامع شهرنو بادغيس نا تكميل باقيمانده است
مردم بادغيس به مواد غذايي ضرورت عاجل دارد
  شوراي وزيران بعد از استماع گزارش فوق به وزارت هاي ذيربط هدايت صادر نمودند تا هر چه عاجلتر به درخواست هاي آن ولايت پاسخ مثبت داده رفع مشكل نمايد.

  متعاقباً وزراي تجارت و صنايع، زراعت و آبياري، احياء و انكشاف دهات و اقتصاد از انتقال گندم خريداري شده و انتقال آن به ولايات مطابق جدول قبلاً مشخص شده به مجلس گزارش دادند.

  شوراي وزيران فيصله نمود كه وزارت تجارت و صنايع در انتقال عاجل گندم كه اخيراً با چهار كمپني داخلي قرار داد شده توسط آنها به داخل كشور اقدام عاجل نمايد.

  وزير احياء و انكشاف دهات گزارش مكمل انتقال گندم به ولايات را به جلسه بعدي شوراي وزيران ارايه نمايد.

  وزارت ماليه مبلغ 300 مليون افغاني را براي انتقال گندم، در ولايات و ولسوالي هاي آسيب پذير از طريق سكتور خصوصي در اختيار وزارت احياء و انكشاف دهات قرار دهد. وزارت هاي دفاع ملي، امور داخله، ترانسپورت و هوانوردي و ساير وزارت ها و ادارات مربوط كه وسايط باربري را در اختيار دارند مكلف گرديدند تا در انتقال گندم به ولايات و ولسوالي ها بدون اخذ كرايه، اقدام جدي نمايند. وزارت احياء و انكشاف دهات از موسسه WFP در زمينه انتقال گندم به ولايات نيز مطالبه كمك نمايد.

  مطابق اجندا معاون دوم رياست جمهوري، وزراي حج و اوقاف و ترانسپورت و هوانوردي پروسه انتقال حجاج به عربستان سعودي را به شوراي وزيران گزراش دادند، وزارت ترانسپورت و هوانوردي موظف گرديد تا از طريق شركت هوايي قرار دادي، اجازه پرواز به شهر مدينه منوره را به اسرع وقت بدست آورده، در انتقال بموقع حجاج اقدام جدي نمايد.

  طبق اجندأ وزير ماليه بررسي وسط سال بودجه ملي سال 1387 را به جلسه چنين مطرح نمود:

  بودجة عادي كه در شروع سال مبلغ 65359.5 شصت و پنج هزار سه صد و پنچاه و نه عشاريه پنج مليون افغاني پيشبيني گرديده بود، با در نظرداشت تغيراتي كه به وجود آمد به 73829.5 هفتاد و سه هزار و هشتصد و بيست و نه اعشاريه پنج مليون افغاني تزئيد يافت كه اين تزئيد ناشي از افزودي 1300 افغاني در معاشات معلمين و طلبات وزارت معارف از سال 1386، از ديار معاشات اردوي ملي، خريداري گندم، ازدياد در تابلوي اعاشه وزارت خانه ها، خريداري علوفه حيواني، و مصارف انتقال گندم به ولايات بوده علاوتاً نيازمندي هاي جديد وزارت خانه ها كه مجموعاً مبلغ 1440.24 يكهزار چهار صد و چهل اعشاريه بيست و چهار مليون افغاني از وزارت ماليه نيز تقاضا گرديده است.

  در شروع سال بودجه انكشافي مبلغ 69408 شصت و نه هزار و چهار صد و هشت مليون افغاني پيشبيني شده بود ولي نسبت ازدياد ضمايم به مبلغ 108890 يكصد و هشت هزار هشتصد و نود مليون افغاني ارتقاء داده شده كه بعد از تنقيص مبلغ سه هزارو هشتصدو سي مليون افغاني بودجه انكشافي حاوي مبلغ يكصدو پنج هزارو شش مليون افغاني ميگردد و بدين ترتيب مجموع بودجه عادي و انكشافي با در نظرداشت تغيرات وارده به مبلغ يكصدو هفتادو هشت هزارو هشت صدو سي و پنج مليون افغاني ارتقاء داده شده است.

  شوراي وزيران بعد از بحث همه جانبه مجموع بودجه عادي و انكشافي را كه حاوي يكصدو هفتادو هشت هزارو هشت صدو سي و پنج مليون (178835)  افغاني ميگردد مورد تصويب قرار داده و وزارت ماليه را موظف نمود تا در جلسه بعدي شوراي وزيران تحقق بودجه عادي و انكشافي را طي شش ماه اول سال به تفكيك وزارت ها و ادارات دولتي گزارش دهد. همچنان ساير وزارت ها نيز موظف گرديدند تا راپور مصارف بودجوي شان را در بخش بودجه عادي و انكشافي و علل عقب ماني در تحقق بودجه عادي و انكشافي شانرا به جلسه بعدي توضيح دهند.

  وزارت ماليه مكلف گرديد پول صرفيه برق سالهاي 1386 و 1387 وزارت ها و ادارات دولتي را از بودجه مربوطه آنها وضع و به حساب تصدي برشنا موسسه انتقال دهد تا از پول متذكره بمنظور خريداري تيل براي دستگاه هاي برق حرارتي استفاده بعمل آيد، در غير آن منجر به قطع برق آنها خواهد شد.

  همچنان كميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملكي موظف گرديد تا بمنظور پرداخت بيست و چهار مليون دالر پول بانك انكشاف آسيايي در قسمت ايفاي تعهدات بين آن كميسيون و بانك انكشاف آسيايي در هماهنگي با وزارت ماليه اقدام عاجل نمايد.

  طبق اجندأ محترم وزير عدليه طرح قانون تنظيم روابط سلوكي مقامات قواي ثلاثه دولت ج.ا.ا را به جلسه چنين مطرح نمود.

  بتأسي از فيصله مورخ10/8/1385 شوراي وزيران و حكم شماره (4519)           مورخ 16/11/1385 مقام عالي رياست جمهوري اين قانون به اشتراك نمايندگان با صلاحيت قواي ثلاثة كشور به منظور تنظيم امور مربوط به طرز سلوك، رفتار و روابط حسنه متقابل ميان مقامات قواي ثلاثه (اجرائيه،‌ مقننه و قضائيه) دولت جمهوري اسلامي افغانستان بداخل (7) فصل و (34) ماده ترتيب گرديده است كه اهداف آن عبارتند از:

تعيين معيار ها جهت تنظيم سلوك و رفتار مقامات قواي ثلاثة دولت.
تعيين وجايب و مكلفيت هاي متقابل سلوكي مقامات قواي ثلاثة دولت.
رعايت اصل احترام متقابل و تامين روابط كاري حسنه ميان مقامات قواي ثلاثة دولت و به رسميت شناختن استقلال داخلي آن ها.
  وجايب و مكلفيت هاي سلوكي شامل تقوأ و پرهيزگاري، تعهد، امانتداري و صداقت، تواضح و فروتني، حسن زعامت و رهبري، وظيفه شناسي، معاشرت نيك، مسئوليت پذيري، حسابدهي، هدفمندي، ‌عدم تعبيض، داشتن روحية مشاركت،‌ واقعيت گرائي، ثبات شخصيت و حامي حاكميت قانون در كشور و ساير صفات عالي ميباشد، كه به منظور رسيدگي به تخلفات، كميسيوني تحت رياست محترم قاضي القضات به عضويت نماينده گان با صلاحيت قواي ثلاثة دولت تعيين گرديده است.

  شوراي وزيران با استماع گزارش وزير عدليه، طرح قانون تنظيم روابط سلوكي مقامات قواي ثلاثة دولت ج.ا.ا را بداخل 7 فصل و 34 ماده مورد تائيد قرار داده وزارت عدليه را موظف نمود تا تصحيحات لازم را طبق تذكر جلسه در قانون متذكره وارد و از طريق دفتر وزير دولت در امور پارلماني غرض تصويب به پارلمان كشور ارسال نمايد.

  متعاقباً طرح حكم رئيس جمهوري اسلامي افغانستان در مورد منع عمل گدائي توسط وزير عدليه به جلسه چنين مطرح شد:

  به منظور حفظ كرامت انساني، تامين نظم اجتماعي با در نظرداشت ارشادات اسلامي و قوانين نافذة كشور جهت از ميان برداشتن عمل گدائي و منع استفادة نا مشروع از اطفال، زنان و ساير افراد براي گدائي كه موجب خدشه دار شدن آبرو و عزت مردم افغانستان ميگردد، تدابيراتي اتخاذ گرديده است.

هيچ شخص اعم از زن و مرد نميتوانند به عمل گدائي مبادرت ورزد و يا از اطفال و ساير اشخاص بدين منظور استفاده نمايد.
وزارت امور داخله به همكاري وزارت كار و امور اجتماعي شهدا و معلولين مكلف است آنعده اشخاص را كه به عمل گدائي مبادرت مي ورزد يا از اطفال و ساير اشخاص بدين منظور استفاده مي نمايند، ‌جمع آوري نموده و بعد از تثبيت حالت فقر و مسكينيت آن ها را غرض تامين اعاشه و اباته به جمعت افغاني سره مياشت معرفي نمايد.
اهداف عمده بر نامه كاري منع عمل گدائي عبارتند از:

ايجاد ضمانت هاي قانوني براي منع گدائي، حمايت از اطفال، كهن سالان و زنان پي سرپرست.
تقويه و هماهنگ ساختن برنامه هاي دولتي و ارگان هاي غير دولتي در جهت رسيده گي به امور اطفال، كهن سالان، و زنان پي سرپرست در مورد منع گدائي.
طرح برنامه هاي بديل براي جلوگيري از گدائي

بلند بردن سطح آگاهي مردم جلب حمايت اقشار مختلف جامعه براي محو عمل گدائي.
   شوراي وزيران طرح متذكره را يك عمل مفيد و موثر در عرصة اجتماعي دانسته فيصله بعمل آورد كه طرح حكم مقام رياست جمهوري بعد از اخذ منظوري، مرعي الاجرا گردد.