کور / شعر / وطنه

وطنه

څوک  دی   ګیډه   وکندله   وویست   ستا   پټ   خزانی


څوک راکټ له هر خوا وویشت له تا جوړ کړل کنډوالی


                               *


ستا  کار پوه  روشنفکران  یو  په  یو  ټول  فراری کړل


ستا کانونه او معادنونه  له   یو سره ټول خالی  کړل


ځا نته  جوړ کړل   په  شیر پور  کی هغو  لوړی  بنګلی


څوک راکټ له هر خوا وویشت له تا جوړ کړل کنډوا لی


                               *


بل یو ،  ستا کونډی   خرڅ  کړل   په  عربو  ږیره ورو


هم یی  ستا د خوشحال توره کړل خرڅ په شنه  ډالرو


ستا   اولس  یی  شهیدان  کړل  هر  خوا   وینو  هدیری


څوک راکټ له هر خوا وویشت له تا جوړ کړل کنډوالی


                              *


یو  هم  ستا   د  زمردو   له   خرڅلاو    شو   قهرمان


هم آمر  هم قوما ندان  شو  مشهور   په ټول  جهان


اوس  ټبر یی په   هیواد   او په بهر    کوی    میلی


څوک راکټ له هر خوا وویشت له تا جوړ کړل کنډوالی


                             *


هر  یو  پیژنی   دا  څوک  :   اوږده  ګیره   غټه   کونه


مخ   ناولی     ، ببر  سر  ،   بی  فرهنګه ،   لنډه   اونه


آ بدات  دی کړل خرڅ هم  یی   ټول  کړل شکرانی


څوک راکټ له هر خوا وویشت له تا جوړ کړل کنډوالی


                           *


زه   حیران   یم   ستا   بچو  ته   دا  بی ننګو  پښتنو  ته


نه   شرمیږی   د ا   بی شرمو   ګوره  لوړی  شملو  ته


دا  د  چرګی  لکی  نیغه  کړی   په  تشو   جمجمی


څوک راکټ له هر خوا وویشت له تا جوړ کړل کنډوالی


                           *


ای  و طنه  چی   ته   سوځی    ځما  تن   هم  سوځیږی


قرار  نه لرم  غربت  کی  اوښکی  هیڅ  می نه دریږی


آرامی   پر  ما  حرام  وی  که می  شنډ  نکړل دسیسی


څوک راکټ له هر خوا وویشت له تا جوړ کړل کنډوالی


                              *


ځمه   ګرځم   ټولوم   ستا    خواخوږی   ټول    بچیان


هزاره  ،  تاجک  ،   ازبک  ،    پښتانه   نور   افغانان


سمسورتیا    ته  دی   کوو   خپل     بر بنډی    فیصلی


څوک راکټ له هر خوا وویشت له تا جوړ کړل کنډوالی


                             *


غلیمان  دی  ټول  باسو  په  کلنګ  و  ، بیل و ، او داس


زر  به  پاک  کړو  ستا   لمن   له   پردی  او  له  خناس


زه   (مل) تل  به کومه اولسو   سره دی  ګډی  مشوری


څوک راکټ له هر خوا وویشت له تا جوړ کړل کنډوالی


                           ****


               پوهندوی دوکتور سید حسام  مل  


                                 جرمنی۶-۱۲-۲۰۰۷