کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / غـــــزه به غــــزا خونین ضرورت دارد نه به عــــــــزا

غـــــزه به غــــزا خونین ضرورت دارد نه به عــــــــزا


 


تجاوز بیرحمانه استعمارگران تازه به دوران رسیده صـــهونیستی بنام دفاع از خود ولی در عمل بخاطر نابود کردن ملت که نابود شدنی نبوده بلکه آزاد شدنی است،انهم در یک جنگ ظالمانه و غیر برابر با تفاوت اینکه یکی سوپر پاور منطقه با داشتن سلاح هستوی و دیگر مستعمره و با د اشتن هیچ نوع وسیله جنگ ، اغازگردید که تلفات ان تا به حال بیش از یک هزار دوصد انسان بی دفاع فلسطینی بوده که تفاوت ان بیش هــــزار چند است، این است انتقام امپریالستهای “مهربان” در عصر صحت وصلح؟ 
 


قرار بود که تا پایان دوره امپراتور جهان دو دولت مسقل و با هم برادر در منطقه باستانی فلسطین ایجاد شود که البته این کار  ده ها سال قبل مطابق فیصله ملل متحد باید صورت میگرفت.  
 


اولین دروغ شاخدار امپراطور مغرور جهان”بوش” که وعده کرده بود تا قبل از پایان دوره زمامداری شان دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین ایجاد خواد کرد لیکن موصوف بعوض ایجاد   دولت مستقل، نه تنها به وعده شان وفا نکرد بلکه برعکس ان، قبل ازینکه” بوش” مثل “موش” به مغاره ابدی شان پناه ببرد تا یکجا با فرزندان “بن لادن” غرض غصب کشور که طلای سیاه را دارا باشد و باید ذریعه بوش ثالث اشغال شود،اخرین ضربه کاری شانرا بخاطر سرکوب مبارزان دلیر وجسور نوار غــــزه حواله کرد تا در منطقه نفت خیز شرقمیانه همیشه جنگ باشد و انها غرض نجات صلح و امنیت در انجا تشریف داشته باشد تا امن باشد ! 
 


قبلاً   وعده های دولت مردان جامه عملی داشت اما در جامعه پیشرفته و متمدن امروز دروغهای دولت مردان واقعیت عینی است پس از دزدان،جنگ سالاران، مافیای رنگارنگ و جنگجویان عقب مانده که بخاطر یک لقمه نان انسان را به قتل میرساند چه گیله ، باید حق قانونی انان شمرده شود.؟! 
 


در عمل باید بر قاموس لغت ها تجدید نظر صورت گیرد تاانعده لغات هائیکه امروز در عمل تطبیق نمی شود باید تغیر شوند مثلاً امپریالیزم خونخوار به”فرشته” نجاتگر، جنگ با تروریزم را باید به جنگ برای اهداف ستراتیژیک  ناتو، دموکراسی باید به انارشی ، صلح وامنیت جهانی به صلح و امنیت امریکائی، دزد و غارتگر به وطن پرست، ملل متحد به حافظ منافع ناتو،استقلال به مستعمره، دولت مردان به دروغ گویان لاف زن،جهاد به تجارت ،اشغال ذریعه پنجاب به امارات اسلامی، انتر ناسیو نالیزم پرولتری به نشنلیزم تنگ نظر ستمی، نجات به اشغال،ائیتلاف و جبهه ملی به فاجعه ملی، هدف ستراتیژیک به انتقام جانانه، ابتکار بزرگ به خیانت بزرگ  ، رفاقـت به منافـقـت، تجاوز بر اطفال به حق ملیشه ها،خاین ملی به قهرمان ملی و سایر لغات ها که در عمل سرچپه شده باید به همان رقم فعلی که مود روز شده تغیر داده شود.  
 


این امپراطور دروغگو همچنان وعده کرده بود که رهبران القاعده وطالبان را از مغاره خارج خواهند کرد تا محاکمه شوند.


اما در عمل این یاران دیرینه شان بازهم غرض کسب قدرت در ویرانه افغانی اماده گی میگیرند؟


 


این امپراطور بیرحم بخاطر جبران کردن این خلای بزرگ سیاسی شان تصمیم گرفت که قبل از رفتن به مغاره با اغاز عملیات کاملاً وحشیانه که خاصه میراثی انان بوده علیه غزه با یک جنگ غیر مساوی و ظالمانه در حالی شروع کرد که صدها پیشنهاد غرض حل سیاسی ان صورت گرفت ولی این زمامدار که در عمل اغازگر جنگهای صـــلیبی مدرن است قبول نکرد.چـــــرا؟ 
 


ایا جامعه جهانی که در لفظ خواستار نظم بین المللی است با مرتکب شدن چنین جنایت نظم و صلح را حفظ خواهد کرد و یا اینکه عملاً غرض نابودی صلح قد علم نموده است؟ 
 


ناتو و یاران شان برای  تاً مین صلح و امنیت در قلب اروپا بر کشور سکندر کبیر چنان بمباردمان جانانه راتا زمانی ادامه داد که انکشور بزرگ را به توته های  خورد و کوچک تجزیه کرد که ذریعه توتو بزرگ با هم یکجا گردیده بود و بعداً استقلال کوسوو که یک ولسوالی سربستان است تا سرحد اغاز جنگ سرد مناسبات را با حریف دیروز جنگ سرد “روسیه” به شیوه ، که دو پا را در یک موزه کرد، اقدام کرد. اما غرض مستقل کردن فلسطین که از سالها به این طرف اداره مستقل دارد و از قرنها به اینطرف یک سرزمین با عظمت بوده و اغازگر قانون الاهیت بوده اقدام نمی کند. چرا؟


برای کوسوو که حتی امکان اداره کردن خود را دارا نبوده استقلال میخواهد و برای فلسطین که مهد انسان و انسانیت ، اغازگران تمدن و فرهنگ بوده از لحاظ تاریخی هر دو اسرائیل و فلسطینیها فرزندان ابراهیم خلیل الله ،- اسماعیل و  اسحاق – ،عیسو و یعقوب هستند ،یک کشور مستقل فلسطینی که قبلاً فیصله ملل متحد نیز درین مورد موجود بوده عمل صورت نمی گیرد. چرا؟


ایا تاً مین صلح و امنیت در جهان با چنین تعصب ننگین ممکن است؟


ایا ایجاد کوسوو مستقل که حتی استعداد اداره کشور را ندارد ضروری بوده و باعث صلح و امنیت در جهان میشد !


ویا اینکه مستقل کردن فلسطین باستانی که مهد انسان و انسانیت بوده و برای تامین صلح وامنیت  منطقه و جهان ارزش حیاتی دارد ضروری است!


با وجود اینکه جنگ فعلی در شرق میانه مقابله بین امپراتور جهان و  هتلر اسلامی(احمدی نژاد) است ،همانطوریکه دوسال قبل نیز حزب الله لبنان به قومانده تهران جنگ راکت را با اسرائیل اغاز کرد و در نتیجه برنده ان تهران شد البته به همکاری حزب الله لبنان  ، ولی اینبار فکر میکنم که تحلیل تهران غلط بود و موفقیت نصیب رهبر جدید جنگهای صلیبی عصری شد .


احمدی نژاد این هتلر جهان اسلام با حرکات پیروزمندانه مثل داریوش شکست خورده میخواهد تا موصوف مثل زمان داریوش امپراطور منطقه باشد ان هم با ریختن خون بیگانه با پرداخت کرایه بخاطر سوهً استفاده از محتاجی ملت مظلوم و مستضعف فلسطین، افغان ولبنان. 
 


باوجود انکه جنگ کلمه نفرتی است ولی جنگ های کلاسیک بخاطر ان مورد تائید من است که در ان جنگ ها شمشیر زن و ….تیزن معلوم میشدند، و به مردم ملکی تلفات نمی رسیدند، اما جنگ لعنتی امروز با سلاحهای مدرن و قوماندانان ترسو مثل مستر بوش و اقای احمدی نژاد که در سرزمین فلسطین، لبنـــان و افغانستان با هم زور ازمایی مینماید کاملاً ظالمانه، بزدلانه و غیر عادلانه است. 
 


بهتر میبود که انها با خون هموطنان شان در سرزمین ایران ویا امریکا با هم مقابله میکردند تا از جنگ لذت میگرفتند.


احمدی نژاد خواستار محوه کامل اسرائیل است با وجود کمکهای فراوان انکشور به ایران در جنگ علیه صدام ،اما ذریعه ریختن خون غیر ایرانی. ویا هم اگر احیاناً مثل پاکستان سلاح هستوی اسلامی را   بد ست بیاورد در انرا صورت بدون چون وچرا علیه اسرائیل انرا استعمال خواهند کرد، اینکه در ضربه اولی هستوی اسرائیل نابود خواهند شد ویا اینکه مثل جنگ دهه شصت اسرائیل پیشقدم خواهند شد تا احمدی نژاد را یکجا با سلاح هستوی شان به جنت فردوس اعزام خواهند کرد، معلوم نیست در اینده معلوم میشود؟


احمدی نژاد با پیروزی در جنگ لبنان برای هر شهید راه تهران ده هزار دالر کمک کرد با دادن سند جنت فرد وس   بخش ایران در دارالبقا نیز که باید نصیب انان شود! 
 


اما این امپراطور خیالی شرق در جنگ فلسطین خاموش است فکر میشود که در تحلیل شان غلط شده و  سلاح لازم به موقع برایشان نتوانست برساند.


درین جنگ مذهبی که نه تنها باید کشور های اسلامی شرکت میکرد بلکه:


بر علاوه که هتلر اسلام خاموش است و در ان باید مستقبماً شرکت میکرد، قلعه شکست ناپذیر اسلام با سلاح هستوی ان (آی- ایس-آی)،و شمشیر اسلام ( القاعده بی فائیده) ، یکجا با امارات اسلامی اسلام (طالبان)، و بخصوص تیکه دار مشهور اسلام اقای حکمتیار نیز همان طوریکه در جنگ کشمیر کمک میکرد ، متاًسفانه اینجا که با ید یک کشور مستقل اسلامی مدرن بدون اجنت بودن غرب مثل سایر زمامداران عرب   ایجاد شود نیزهیچ یک ازین تیکه داران مشهور کمک نکردند!


کشورهای عرب بیچاره طی سه هفته که مردم بی دفاع فلسطین در جنگ ظالمانه در خون میغلطند ا ما زمامداران عرب چون در عیاشی غوطه ور هستند و تنها وقت اندک شانرا به جلسات که باید بی نتیجه باشد سپری می نماید تا نه سیخ”اسرائیل” بسوزد ونه “کباب” گیله بکند که گویا عربهای” شجاع” غم برادران مظلوم خود را نمی خورد. 
 


سوال اساسی این است که بلاخره صلح و امنیت جهان با چنین بی عدالتی وحشیانه چطور میشود؟


در فلسطین باید جنگ باشد تا اسرائیل و یاران امریکایی انها که صاحبان انحصارات سلاح مضر جنگ عصری هستند خوش باشند، وبه فیصله ملل متحد که باید در همان زمان (شصت سال قبل) که امپریالیزم خونخوار انگلیس با شکست مرگبار درین منطقه روبروشد و باید هر دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل ایجاد میشد ولی تا هنوز از تطبیق ان هیچ خبری نیست چرا؟


ایجاد دولت مستقل فلسطینی که هیچ نوع ضرر برای امپراطور مغرور نداشت بلکه یک راه را برای قطع تبلیغ القاعده که گویا مدافع حقوق حقه فلسطین هستند نیزبود.


القاعده بی قاعده یکجا با همه ساز وبرگ امریکا در عمل در ویرانه افغان مصروف جنگ هستند در حالیکه انها باید در فلسطین به غزا مصروف میبودند.


 
 


در افغانستان باید جنگ باشد تا پاکستان و بادارشان در لندن خوش باشد.


در منطقه مردم غیور کردستان باید جنگ باشد تا عاقلان ترکی خوش باشند.


در کشمیر باید جنگ باشد تا درد سر برای هندوستان باشد و بازهم انگلستان و پاکستان خوش باشد و بازار فروش انحصارات سلاحها گرم باشد. 
 


چرا در جهان متمدن ما تنها و تنها دو منطقه نارام است شرق میانه در وجود رژیم مذهبی اسرائیل؟


قلب اسیـــا در وجود رژیم مـــذهـــبی پاکستان ؟


ایا مذ اهب سبب این همه کشت، خون و تباهی است و یا رژیم های دست نشانده در کشور  های مذهبی؟


هر دو کشور مصنوعی با پشتیوانه انگلیسی تا کی باید سبب نا ارامی برای منطقه و خطر برای صـــلح و امنیت جهان باید باشد برای چه؟


ایا جامعه متمدن امروز نمی تواند تا بدون جنگ ها عاید دیگری مناسب برای رشد اقتصاد را سراغ نماید؟


ایا سازمان نام نهاد ملل متحد نمی تواند تا جلو رژیم های جنگ افروز را مطابق منشور شان را اتخاذ نماید؟


تا صلح و امنیت دایمی و مطمئن در جهان حاکم باشد! 
 


تیکه دار دموکراسی و ضامن صلح و امنیت جهانی غرض تامین صلح وامنیت جهانی از انسوی اوقیانوس به افغانستان تشریف اورد تا مردم افغان را از باران وحشت طالب نجات دهند و انانرا زیر ناوه ازمایش شده جهادیان و ملیشهای لعنتی و ستمی قرار دادند ولی جنگ بیش از پیش شدت کسب کرد زیراکه دریای خروشان اهریمن صلح مثل توفان از کوه های القاعده وآی-ایس-آی (دفاع مستحکم اسلام) سرازیر بوده.


این مطلب کاملاً تعجب اور است که چرا همه تیکه داران اسلام از جمله احمدی نژاد که اکتهای هتلر میکند تا یهود رااز کره زمین محوه کند اما با خون بیگانه ها، چرا شهامت انرا ندارد تا خودش داخل جنگ شود، القاعده مدافع حقوق فلسطین اما مستقر در خاک اشغالی افغان ایا نمی توانند تا به فلسطین تشریف ببرد،امارات اسلامی اسلام تا یکجا با برادران عرب غرض نجات از یهود در جنگ شرکت بکنند،جهادیان تازه به دوران رسیده در افغانستان تابه جهاد”نجاتبخش” شان در انجا تشریف فرما شوند، و باالاخره حزب اسلامی تحت رهبری حکمتیار با درفش سبز اسلام باید اولتر از همه شرکت میکرد. 
 


نتیجه چنین معلوم میشود که جهان ما جهان دروغها است،اخیر زنده گی چطور میشود؟ 
 
 


امدن تیکه داران صلح وامنیت به خاک افغان بنام نابودی لانه القاعده و طالبان بود.


اما امروز این لانه “پاک” در خاک”پاک” پنجاب مستنـــد موجود است ایا پاکی ان ضروری است یا تقویه ان ذریعه انگلسان؟ 
 


مرد م جنگ زده و بلاکشیده فلسطین یکجا با نعمت آزادی، صلح و صفا میخواهند.


مرد م جنگ زده افغان از شر نجاتگران و یاران جهادی انان یکجا با قوت ریزرف انان(طالبان) نجات آبدی و صلح افغانی میخواهند.


پایان