کور / شعر / افغان

افغان

پیښور یی رانه لر اوکابل برکړو
نو یې اور دجګړې مونږ ته را په سرکړو


ننګ افسوس داوسني پښتون په نوم شه
لو ی خوشال یې پکي میان والا له ورکړو


څه ضیلې څه اجنسۍ څه ډیورنډ شو
لوی پښتون یې په دا ویش کئ در په در کړو


چا قصور دکو م عمل له مونږه واخیست
نه پر پوه شو نه مو ځان پری مستحضر کړو


که ویده پښتون راویښ له خوبه نه شي
نو په دې وار یې ژوندئ خښ په هنر کړو


تور توپان دئ راروان نړۍ بدلیږي
که یو نه شوئ پښتنو ورک موټبر کړو


نور واړه قومونه ټول تاسې ته ګوري
مشر ورور که را پخلا خپل مرومر کړو


خدمتګاره لوی افغان ورباندې پوه کړه
استعمارپه منځ کې نیم په لر اوبر کړو