کور / شعر / څلوریځه

څلوریځه


زړه چی مین شی بیا سندري یادوي
شی سپیڅلئ ملغلري یادوي
کله کله پری دشعر الهام راشي
بیا دیار شونډي شکري یادوي


محمدعلی عمری