کور / شعر / قومندان

قومندان

نذير احمد نذير
اوس د جنګ د لمړۍ کرښې رهبر نه يم
اوس د خپل دښمن د قبر مينجور يم
په جګړوباندې مين له جنګو موړ يم
د عيشو واکدار اوس هره شپه نهر يم


اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشې نه دي
اوس مې لاس د لاروي په لور اوږده دي
اوس د لوند لرګي د اور تاوو نه نشته
اوس د واټ په غاړه ناست يمه سوالګر يم


اوس مې ستر ګې د دښمن څارنه نه کړي
اوس دسره صليب لکړو ته محتاج يم
اوس نو شپه د مايوسيو راپسې ده
اوس د ورځې پاى، ناکامه ماذديګر يماوس مې واک کې د ښار ښکلې غالۍ نشته
اوس د چا د لاس نښان او  ډالۍ نشته
اوس مې ښځې طلايي اميل پلورلى
اوس بې کوره او بې اوره در په در يماوس مې زړه له ټولو خلکو ځنې تور دى
اوس د چا په زړه کې ټکى رحم نشته
اوس زما بچیان زما په خاطر وژني
اوس زه خپلو ماشومانو ته خطريماوس ددوى جيبونه ډک دي له پيسو نه
خو  زه يوې عادي روپۍ ته ماما وايم
لکه ماته به چې ويل مجبورو خلکو
اوس زه بل ته په دروغ او رښتيا سريمډېر افسوس دى ! چې وروستى عقل ړومبى واى
زما به هم لکه د نورو خزانې وای
اوس به هر سپي او سړي ته محتاج نه وم
په اسمان به مې د ستورو خزانې وای