کور / اسلامي (پاڼه 8)

اسلامي

C – اسلام

د دیني علم برکتونه

استاد انجنیر نورالله خان احمدزی

تفصیل

دا هم صدقه ده

استاد انجنیر نورالله خان احمدزی

تفصیل

د غسل مسنون یا سنت طریقه

استاد انجنیر نورالله خان احمدزی

تفصیل