کور / اسلامي (پاڼه 9)

اسلامي

C – اسلام

د غسل مسنون یا سنت طریقه

استاد انجنیر نورالله خان احمدزی

تفصیل

د زړه نعمت

استاد انجنیر نورالله خان احمدزی

تفصیل