کور / د ډيورنډ کرښه (پاڼه 40)

د ډيورنډ کرښه

B5 د ډيورنډ کرښه

د پښتونستان له مشرانو سره زما پېژند ګلوي او اړيكېپوهندوی عبدالرؤف خپلواک دکابل پوهنتون پخوانی استاد

تفصیل