کور / شعر (پاڼه 40)

شعر

C – شعرونه

قیامت

عبدالغفور لېوال

تفصیل

زړۀ سواندي

تواب ترابي

تفصیل

سترګو ته دې وایه !

أ-علي خان صافي

تفصیل

شرر ساپی ته!

شفیقه خپلواک

تفصیل

یو قوت شي

امرالدین سرحد

تفصیل

دشعر پریښته

علي خان ساپی

تفصیل

د زړه مینه

نورمُحـمَدغـفوري

تفصیل