کور / هستوي فزيک (پاڼه 6)

هستوي فزيک

B3 ساينس ( دهستوي فزيک ځانګړې برخه)

افغانستان کی د ګرځنده تیلیفونو د ۳جی خدماتو لایسنس ورکړل شو

انجنیر سید احمد شاه سادات

تفصیل

د موبايل 3G ټکنالوژۍ يوبل پرمختګ

انجنیر سید احمد شاه سادات - انګلستان

تفصیل