کور / هستوي فزيک (پاڼه 5)

هستوي فزيک

B3 ساينس ( دهستوي فزيک ځانګړې برخه)

هستوي برښنا

پوهنیار تنها - اندړ

تفصیل

آیا پوهیدئ ؟ د زړه په اړه ځانکړې شپاړسمه پرله پسې برخه

پوهنیار تنها - اندړ

تفصیل

هستوي پاتي شوني

محمد ابوبکر ستورئ

تفصیل