کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / ملت افغان درعزای همگانی و کرزی درکاخ سفید

ملت افغان درعزای همگانی و کرزی درکاخ سفید

کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان
 
بازهم تازه ترین خبرها که منابع موثق غربی نیزآنرا تائید می کنند ملت افغان را درسوک به خون کشیده شدن بیشتر ازصد نفر ازمردم بیدفاع و بیگناه خویش درولایت فراه واگذاشت . این بیگناهان مثل گذشته توسط عساکر خون خوار امریکائی شهید شدند. یکی ازهمکاران سره میاشت محلی درین حادثه خودش با سیزده عضو خانواده اش یکجا داعی اجل را لبیک گفتند.


این روش نظامیگری امریکائیان جزلعنت ونفزین چیزی کمائی نمی کند و یک جنایت محظ محسوب میگردد. کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان ضمن اینکه مراتب تسلیت خویش را به همه ملت افغان وبازماندگان این حملات وحشیانه اعلام میدارد ، حملات وحشیانه قوای ناتورا  بصراحت محکوم نموده و ازمراجع ذیصلاح بین المللی بخصوص شورای امنیت و کنفرانس اسلامی جداَ تقاضا می کند که عاملین این واقعه هولناک رابخاطرجنایات جنگی به پای محاکمه بکشانند.


لازم به یاد آوری است که حکومت فعلی کابل نیزمسئولیت این جنایت را عهده داربوده و ازبارمسئولیت درین  مورد به هیچ گونه شانه خالی کرده نمی توانند. آقای کرزی منحیث رئیس جمهور ووزرای دفاع ،داخله ،خارجه و ووالی فراه درقبال خدا وملت وبازماندگان این حمله وحشیانه بدون کم وکاست  مسئولیت دارند، زیر آنها  مجریان سیاسی ونظامی افغانی این واقعه میباشند.


آقای کرزی بعوض اینکه به وطن عودت میکرد وازاهالی وبازماندگان این حمله وحشیانه  بازدید می نمود ، با کمال وقاحت برآستان آقای اوبا درقصرسفید سرخم میکند. این چنین است رسم بندگی در دنیای جدید.


کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان درحالیکه با هموطنان به خون غونده خویش بخاطرهمچوحملات همبستگی و همدری خویش را اعلام میدارد ، ازحامیان سیاست امریکائی درکشور به سرکردگی آقای کرزی تقاضا دارد که بیشتر ازین شرمندگی را بخود راه نداده ، بهتراست ازوظایف خویش منحیث مسئولین حکومتی استفا دهند.بااحنرام


شغنان احدزاده


(مسئول ارتباطات داخلی کمیسیون صلح وآزادی برای افغانستان)
جرمنی 06 می سال 2009 میلادی