کور / ترخې خبري / تورن اسمعیل مزدور ساواک

تورن اسمعیل مزدور ساواک

 معلومات دقیق درمورد تورن اسمعیل که اکنون حامد کرزی چاپلوسانه اورا بنام اسمعیل خان خطاب میکند ولی اصلاً ازیک خاندان ګــدایی ګراست که حتی اجــداد شان مــزدوربودند ودرمدت جهاد وزمامداری قرارګفتهُ کمونستها ( درزمان اشــراربودنش ) قاتـل مردم مظلـوم هـرات و اکنون وزیر آب وبرق میباشد یعنی (( خرکار در بسـت وزیر )).


معرفت من نویسنده :
من عبدالرحیم که قبلاً باشندهُ ( سه پللک هرات) بودم از ۱۳۷۷ به اینطرف درشــهر انتویرپیـن کشوربلـجـیم سکونت دارم .
من در سال آخر حکومت سردارمحمدداؤدخان درفرقهُ ۱۷ هرات درغند طوپچی بصفت سرباز دورهُ مکلفیت مصروف خدمت عسکری بودم که بعداز انجام یک سال خدمتـم کودتای ۷ثــور صورت ګرفت من بطور نورمال خدمت عسکری را ادامه دادم، زیرا من نه خلقی،نه پرچمی و نه مجاهــد بودم .


چشـم دید من :
بتاریخ ۲۳ حوت ۱۳۵۷ عساکر کوماندوی سازمان جاسوسی ساواک(( استخبارات ایران ))در لباس محلی ما مردم هرات به رهنمایی دونفر خایُنین ملی ( تورن نورمحمد و تورن اسمعیل دزد) وارد شهر هرات شدند ،درمساجد وعظ میکردند ودرحال ګریان ونالان میګفتند که :
(( او برادران مسلمان هرات ! اسلام درخطر است با ما متحد شوید ! وغیره )) هرکس میګفت این مردم زیاد ازکجاآمده اند ؟ این مردم ناشناس ازکجاآمده اند ؟


به فردای آن روز تاریخی ۲۴ حوت ۱۳۵۷ ساعت ۱۲ بجهّ روز بود من به چشـم سر دیدم که تورن اسمعیل ( دزد ) اېرانی هارا به بطریهُ دافعهواآوردند ،دیـپو وسلاح کوت را برایشان باز کرد وهمهُ شانرا مسلح ساختند ، فرماندهُ ایرانیان نفرهای خودرابه چندین ګروپ درفرقه هرات تقسیم وبعداً جنګ شدید درفرقه آغازشـد این است آشـوب هرات .


تورن نورمحمد همدستهُ ساواک کشـته شـد ( جـهـنم ابدی نصیـبش باد !!! ) ایرانی ها از فرقه بطرف شهرحمله ورشدند ، به همراهی تورن اسمعیل دزد به قتل عام مردم شروع کردند شاګردان صنوف ۱۱ و ۱۲ لیسهُ نسوان مهری را ســر وســینه بریدند وبعداً با چنګک های قصابی آنهاراازپای به درختهای ناژو آویزان کردند.


به روز دوم این آشوب وطنفروشان ،دزدان ،آدم کشان وجنایتکاران عازم خانهُ خود شدم که درسـه پللک هرات موقعیت داشت در عرض راه خواسـتم ازخانهُ لومړی بریدمن ظاهـرمعاون سیاسی فرقه (( که فرزند خاله ام دریورشان بود ))دیدن نمایم .


درپیشروی خانه موتر افسر مذکور حریق شده بود، وقتیکه درب حویلی راباز کردم دیدم اطفال معصوم معاون سیاسی فرقه را که ۲ساله ، ۳ ساله و ۵ساله بودند ګردن هرسهُ شانرابریده ومـرده بودند، پیشـتر رفتــم ســر وســینهُ مادر سه طفل راقطع کرده وپارچه،پارچه کرده بودند که بعد از ۱۵ سال حزب وحدت هزاره ګان وشورای نظار این درس مدرسهُ ایرانیان بالای زنان یکدیګر درکابل تطبـیق کردند سینه های زنان رابریدند وکله های زنان را در درختـها آویزان کردن که فلم مسـتنـد جانبین موجود است .


با دیدن این جنایات تورن اسمعیل جاسوس ساواک ؛ ازنګاه عاطفهُ انسانی به ګریان وحشت زا آغازنمودم وتا خانهُ خود ګریسـتم هرچند والدین مرا تسلی میداد ولی نالش وګریان من توقف نمیکرد.


به روز سوم سربازان اردوی ملی افغانستان همچو فرشــتګان نجات از چهارطرف هرات سرازیر شدند ایرانیان ومزدوران شان مانند تورن اسمعیل دزد فرار کردند.
افسران وسربازان اردوی ما جسـدهای مردان وزنان راباکمال احــترام وادب زایدالوصف ازدرختان پایُن آوردند روجایی های سفید را براجساد هموارکرده وازطریق رادیو اعلان نمودند تااقارب شهدا حاضر شوند وهرکس شهید خودراشـناسایی نموده به تدفین شان اقدام نمایند.


آشــوب وطنفروشان خاتمه یافت ، جسـد های کثیف ایرانیان با اسناد شان جمع آوری شدند لشـکر دسـتګاه جاسوسی ایران ( ساواک ) در سرزمین مقدس افغان همچو سګان مـرده افتیده بودند .
درشهر هرات امنیت برقرارشد ،دکانها باز ګردیدند، همه مردم ګرسنه بودند، هرکس لقمه نانی را دریافتــند ،مردم هرات اردوی افغان را حافظ ننګ وناموس میدانــند .


من بصفت یک افغان بیطرف که با هیچ دار ودستهُ پــیوندی ندارم از تورن اسمعیل وشرکای جرمی شان می پرســـم :
۱ـــ آیا کدام نفر ازکارمندان دولت آن وقت خانهُ کسی راچوروچپاول کرده مانند شما دزدان؟؟
۲ـــ آیا کدام ماموردولت آن وقت به ناموس مردم تجاوزکرده مانند شما بی ناموسان ؟؟
۳ـــ آیا کدام مامور آن وقت بطورنامشروع صاحب خانه شده مانندشما خایُنان ؟؟
۴ـــ تورن اسمعیل تو خجالت نمیکشی که درسال ۱۳۵۶درزمان سردار داؤدخان ؛آنروزی که درنظام قراول فرقه به دزدی یک بکس ( افزار ووسایل تخنیکی ) مانند چکش،پیچتاب ها ، پلاس ها، بکسوانه ها، انواع رنچ ها وغیره را از زیپ دافعهوا دزدیده بودی ودزد با پشــتاره ګیر آمدی ؟؟؟ وقتیکه دزد یک پیچتاب بودی اکنون که وزیر آب وبرق هسـتی چقدر دزدی ها را کرده باشی ؟؟؟.


همهُ هموطنان میدانند که ادارهُ حکومت حامـدِ کــر زایی از همچو دزدان ،قطاع الطریقان، وطنفـــروشان مانند تورن اسمعیل دزد پُر است . سرنوشت ملـت باید چنین خوار وزبون باشد که ایرانیان تعرض فرهنګی را درهمهُ امورفرهنګی ما آغاز نموده، ایرانیان درموجودیت متملق ترین وسالوس ترین انسان کــرهُ زمین یعـنی ( حامد ـ کـر ــ زایی ) ادبیات اصیل دری مارا توسط کاسه لیسان خودتغیرمیدهند ومیان اقوام برادرافغان تفرقه می اندازند، وحدت ملی مارابه نفاق ملی مبـــدل میکننـد .


این بود یک چشــم دید و یک واقعیت تلخ تاریخ