کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / ۴۴ کاندید- سه عمده ،یک برازنده

۴۴ کاندید- سه عمده ،یک برازنده

 

ازتعداد ۴۴  کاندید به  ریاست جمهوری افغانستان فقط سه نفر ان – حامد کرزی، عبداله عبداله، واشرف غني احمدزی را میتوان کاندید های عمده نامید ، متباقی ۴۱نفر از ان کاندیدهای عمده به شمار نمیروند. انها را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:

دسته اول – بت ها یا کاندید های ساخت تیم کرزی و جبهه متحد ملي (اتحاد شمال سابق) میباشند که از داکتر عبداله بحیث کاندید خویش حمایت میکنند.

این دسته تقریبا ٪۵۰ از کل کاندیدها را تشکیل میدهد. اینها جز از وسایل تبلیغاتی کرزی وعبداله میباشند که در جریان کامپاین انتخاباتی مطابق به یک پروګرام از نامزدی شان به نفع انها خواهند ګذشت.

دسته دوم-  تقریبا  ٪۳۰ از کل کاندید ها را تشکیل میدهد. هدف اساسی اینها فقط وارد شدن به صحنه سیاسی وملحق شدن با یکې از کاندیدهای عمده است وبس. اینها هم سرنوشت کاندیدهای ساخته ګی راتعقیب نموده تا رسیدن روز انتخابات از نامزدی شان به نفع یکي از سه کاندید عمده خواهند ګذشت. 

دسته سوم- که تعدادشان به ٪۱۰ همه کاندیدها میرسد احتمالن متشکل از یک ویا دونفر  از خانمها- به اساس تشویق جامعه جهاني، داکتر رمضان بشر دوست (روبن هوډ افغاني)، و دو سه کاندید دیګر خواهند بود. 
 

بر این اساس انتخابات در دوره اول برنده نخواهد داشت وبه دوره دوم موکول خواهدشد. اما کاندید های دوره دوم حامد کرزی، عبداله عبداله، واشرف غنی احمدزی خواهند بود.

این سه نفر هر یک به نوبه خویش امتیازات خودرا دارند- از جمله دونفر کرزی به حیث رییس جمهور برحال وعبداله (به حیث کاندید جبهه) هر دو از امکانات دولتی وپشتیباني فوق العاده  کشورهای همسایه برخوردار هستند، وسایل تطمع وتهدید هر دورا دراختیار دارند، که کاربرد ان چه به هدف تطمع کردن از طریق محافل مجلل تحت نام محافل فرهنګي، چه مظاهره های مصنوعي برضد افراد نجیب،  و چه به شکل تهدید ولت کوب دیګر اندیشان هنوز وقتر اغاز ګردیده. نمونه های عمده ان تظاهرات در هرات وپروان، ولت وکوب فرهنګیان معزز ما در کندهار میباشند. 

دراینجا  با استفاده از موقع عمل وحشیانه- لت وکوب فرهنکیان کندهار را تقبیح نموده خواهان مجازات مرتکبین ان جنایت و اعاده حیثیت فرهنګیان پرافتخار ما میباشم. 
با درنظر داشت تجارب حاکمیت مشترک هشت ساله کرزی واتحادشمال وکاروایی های تازه شان میتوان  ګفت که در صورت پېروزی هر یک از دو کاندید متذکره- کرزی وعبداله، در ترکیب، و شیوه کاردولت تغییر رخ نخواهد داد واګررخ هم دهد عارضی خواهد بود.

لهذا در بین سه کاندید عمده احمدزی را میتوان بنا برشهرت علمی، تجربه ، جرئت و تقوا فوق العاده، و بالاخره پروګرام دقیق کاري شان، کاندید برازنده نامید، که اګر په پیروزی نایل اید کشور را یقینن نجات خواهند داد.

به عقیده من خوبتر خواهد بود که  روبن هوډ افغانی وکاندیدهای که زیادتر از دیګران تفنګداران و مافیای مواد مخدر را به تشویش انداخته از احمدزی حمایت نموده به نفع وی از نامزدی خویش بګذرند، تا ازخطر تقسیم ارای احمدزی، بلند رفتن  تناسب ارا به نفع کر زی وعبداله جلو ګیری شده، جدوجهد انسانی شان در راه ایجاد دیموکراسی واقعي برعکس سبب تمدید زنګيسالاري فعلی نشود.

پایان