کور / کتاب / د ملنګي هيلي په نوم شعري ټولګه چاپ سوه

د ملنګي هيلي په نوم شعري ټولګه چاپ سوه

ځانګړنې
دکتاب نوم:ملنګې هیلې
ویناوال:جاوېد احمدزی
چاپ زیار:امام جان احمدزی
چاپشمېر:١٠٠٠ټوکه
چاپکال:١٣٨٨/٢٠٠٩
ټول ټال په ٤٢ مخونه
د شعر بیلګه


اوس مې پرهار نه پرېږدي

یوغم دوطن چې مې قرار نه پرېږدي
بل فکر د قوم خوب له تر سها ر نه پرېږدي
د پښتون په کور کې بس لکه ورکوټی ګل وم
غلیم راډېر شو زما ګلزار نه  پریږدي
قسمته دا په کومه ګناه دې سزا راکړه
زړه دې را سوری کړ اوس مې پرهار نه پرېږدي
په دیر مېنه او ادب ستا ورور جاوېداحمدزی له بلجیم ځخه

Contact: JAWED420@HOTMAIL.COM