کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / دا ولس ډیرزړور نه دی چي هر چاته دبخښني ځواک لري؟

دا ولس ډیرزړور نه دی چي هر چاته دبخښني ځواک لري؟

 

 مشران او دولتی چاروکی ده ولس پر وږو سپاره وي اولس ئی چوپړ کوي خو دولتی چارواکی ده زور له لاری او سیاسی مشیرا ن ئی د چل او دوکی له لاري. وسنی وخته په کتو سره دا ښکاره کیږي چی ده همدي خبري پر بنیاد سره ده ربانی او کارمل په وخت کی ټول هغه کیتابونه چی په پښتو لیکل سیوي وه راټول کړل او ده نابودي کندی ته ئی وروه غورځول تر څودی په اسانی سره دولت داري او واکمني  وه کړي خو پښتانه هغه ژوندي قوم ده چی بیرته ئی وه کوه لاسوا چی په کم موده کی دانمګړتیا پوره کړي  او وس په بازار کی ده لوستلو لپاره بیا هم یو څه پیداکیږي خو ده دي دواړو ډلګیو په یو ځاکیدو سره بیاده یوی غټی بدمرغی بویی راځی نو په کارده چی ده دی نوي چال مخنیوي وسی او کچیري دا ډلګی په خپل چال کي بري ته ور سیده نو په داسی حالاتو کی بیا نیوي ناخوالی  منځته راوړي که څه هم دادواړه ډلګی له ډیره وخته په یوه ګودر اؤبه څښی خو وس په ښکاره ناری وه هی چی پیدرالی دولت جوړه ول غواړو دا ده دي لمړنی غوښتنه ده پښکاره او ترشائی  نوری خبري پرتیدي  خو په رښتیا سره ده دي موخه ده هیواد ماتول دی اوځان له نوروسره یوځایکول چی داده کارمل غوښتنه وه او وسی دي عملی کول غواړی ده تیرو جیګړو په وخت کی هم ده همدی لپاره کار کاوه خولدي واري نیوي خبري هم پکښی کی ښکاریږي نو ځکه ئی هغه څیری رامخته کړیدی چی په ولسی خلګو کی ډیر بدنامه دی او په خپل کور اوکلی کی ځاي نه لری نو له امدی امله ئی دیته وخت ورکړیده او دخپل ځان په ګټه يي  تری کار واخلی ښه بیلګه یی  ملا لی ،حمید الله ،علومی، دلیلی،  ګیلانی او نور ده دي آوستازان ښه په کار پوه کسان دي غواړ ده همدی په مرسته داولس په داسی ګرداب کی ور لاهو کړی تر څو ئي په ګرزیدو ګرزیدو سرګردانه کړي (آوبه خړي کړی او مایان ونیسس) او په دی وخت کی دی خپل ځانونه خپلو موخوته وره سوی دا هغه نهال ګیدي چی  توخمی حامید کرزی اچیولی وه ګټه بیدی خوری،
ده بیلګی په توګه ملالی هغه څوک ده چی ده همدی ښاغلی حا مید کرزی ورور او ده هغه وخت ده کندهارد ویلایت چارواکیو ده ولسی جرګی ته راوستله  په هغه وخت کی ډیری هلی ځلی وکړی، ګرانه لوستونکو چارواکي هم  نوګرم دا ځکه که ده همدی چارواکو پرځای ته وايي نو همدی داکار کاوه له ملالی حجاڼي هم ده ولسی جرګی ته دریسدو لپاره ډیر کړاوه نه تیر کړل له سهاره تر بل سهاره پوری یي په ډول ډول کړاوه نه تیره ول (سی غوټی پسیوه هی په لاس به درسی   چاویل چی په دریاب کی ګوهر نسته) ملالي ده کند هار ده خلګو استازې نه ده دا ده کرزي صیب د ورور او ده هغه وخت د والي استازي ده  او ده بیا راتلو امید ورسره نسته نودایوازنی لاره ده چی دا خپله راتلونکی  وه ټاکی دا ده ملا لې حق جوړیږي  افغا نان هر وخت ښه انتیخاب کوي اوهم ئی کړیده داستونیزی هم مشیران راپیدا کړیدي که په ځیر سره ورته وګوروه ده کرزیانو اود وخت ده چارواکو ده کړو نتیجه ده چی وس بی دا ولس په آور کي سوزی  دا ځکه چی چار وا کو تل دخپلی کمی ګټی لپاره ده ولس ګټی له پامه غورځولیدی  او پردی ئی هیڅ غورندی کړي چی راتلونکی ده دي کار څنګه ده او نیده نورو خبرو ته غوږ نیولده ده کرزی ورور ته چی څوک ورسی نودا قدرمن او پوهان لمړي ده قوم پښتنه ځینی کیوي که چری ده کرزي دقوم څخه نه وه نوه  بیا ده هغه قوم پسی سپکی سپور وايي او بیا ورسته ورسره دکار په هکله ورڅخه پښتنه کوي نودا سی مشیران به  د شورانیظار ده مشیرانو مقابیله څنګه وکوه لایسی، ملالی جانی ته په کارده چی په دیلاره کی پوره کوشیش وکړی تر څو وه کوه لایسی خپل موخی ته ورسیږی  که څه هم د شورا نیظار ډلګی داسی ترکیب لری په هرځا کی چی وي دا تعمول باید ترسره سی ډیری ګډی ګټی ده دي تر منځ شتون لري 
لمړی دا چی دی ټوله په کارمل او ربانی سره ګډیږی یعنی ده دي موخه د پښتنو او اسلام له منځه وړل دي،
دوهم په چور او چپاول کی ښی تجربی لری با ید سره ګډی ئی کړي ترڅو وه کوالاسی ښی ګټی ترلاسه کړي او زړي ګټی خوندی کړی .
دریم دا چی دو دقدرت او حکومت خورا شوکیاندی او ده دې کار لپاره په ډیره اسانی سره هره سودا ته حاضیر دي .
څلورم داچی په دوکی داسی کسان سته چی په هیڅ هم نه دی خبر یوازی هغه څه کوی چی ده وستازانو له طرفه ورته قومنده ورکول کیږی اودی په همدی خوښدی چی کله نا کله ئی وستاز په مجلس کی دګډون لپاره رابولی او بس.
که ملا لي په کندهار کی دډیر آوټ داعوه لری نو ولی هغه څوک چی د ملالي دکورنی غړي وه چی ولایتي جرګي ته يي ځان کاندید کړوه ولی نسو کامیابه نو لدی دا څرګندیږي چی ملالي په کندهارکی د ولس استازي نه ده او نه به په راتلونکي کی دولس استازې وي قدرمنو لوستونکو ملا لي باید دکندهار داستازې په نوم یاده نسې دا دکندهار مړنی ولس ته په ټیټه سترګه کتل دي
که چیری ده دهغو کسانو تیر وختونه وڅیړلسی دا به ښکاره سی چی مخکی څه کړه وړو کړیدي که دبیلګی په توګه حمید الله وڅیړو چی ده په تیرو ختو کی څه کړیدي له خپل ولس سره ،  حمیدالله د ربانی صیب په وخت کی همده زابل دولایت ده یو قمندان وه او په دی وخت کي ده دولت ټولی شتمنی چورکړی ده برښنا روغی تمبی او دفترونه ېئ ړنګ کړل او په ډیر کم بیه ئي خرڅول که څه هم حمیدلله ده حزب اسلامی سره اړیکی لری مګر داچی حزب اسلامی ورته ده چور لاري نسوای ورته برابره وه لایی نو ځکه ئي ده شورانیظار لمن نوه ليده او په دي پوهیږی چی دا ډلګی په دی کار کی ښه تجربه لري او ماته هم یو څه رارسیږي ، دکرزي صیب په دوره کی حمید الله ده زابل والی وه څو کاله په داسی حال کی چی نور ډیر کسان وه چی تر حمیدالله ئي په ښه توګه د ولایت دنده کوه لائ سوآ چی مخ ته ئي بوزي خو کرزی صیب نه غوښتل دا پهلوان لدندي ګو ښه کړی که څه هم کرزي ته دا معلومه وه چی ولس ډیر ځینی ځوریږي او نالوستی ده سره له داټولو ناخوالو کرزی صیب داکار نه کاوه په دی کی ډیری خبری دی په زابل کی په ملا کوندل مشهره وه چی دیپهلوان خان په دووه کاله کی لاسلیک زدنکړ داده یو ښوونکی خبره ده چی له پهلوان سره ئي په لیک لوست کی مرسته کوه له او په دی دوره کی ده طا لیبا نو له وخته شپږ سوه غټ او وا ړه موټران پاتوه خو پهلوان په ډیره کمه موده کی ختم کړو او له ټولو ایدارو څخه بی خپله ونډه غوښته اند تردي چی ده پیاده ګا نو څخه ئي هم خپله ونډه غوښته پهلوا ن به ویل چی ما ده کوټی لوږي پیاد دي او ده واکسین له پرګیرامه ئي هم خپله ونډه غوښته دا ټولی خبری ده اسنادو پر بنیاد او اسناد هم مو جود دی،
ده شورانیظار ده ډلګی یو بل کس څیړو چی ده شورانیظار لپاره کمپین کوي هغه ښاغلی دلیلي ده دا ښا غلی دخپل ولس دومره لری ده چی ورتګ خو سوال نه پیدا کیږي د لیدلو توان هم نلری او په غلاوه او چور کی ډیر ښه لاس رسی لري د جهاد په دوره کی یوه قمندان ته له جمعت څخه د وسلو امر اخیستیوه او قمندان وسله یو وړه اوبیرته له نیم لاری راوه ګرزوه له او ونډه ئي نه وه ورکړی ده ښاغلی دلیلی یوازنی هیله داده چی د شورانیظارپه څنګ کی تر ورستی سلګی پوری پاته سی نور هیڅ نه دی ورته پاته.
تیرو تجربو ښودلیده چی ربانی صیب او ده کارمل ده ګرپ خلګ قدرته درسیدو لپاره هر هغه څه کوي چی دی قدرت ته ورسوي ده هیواد خرڅول اونور، علومی هغه وخت چی ولسی جرګی ته ده رسیدو لپاره ، علومی ده ربانی او کرزی اتحاد د کمپین لمړنی خبره وه چی دا ده ولس دګټو په خیلاپ ده او دا اتحادونه وه چی زموږ ولس ئي وه کړاوه او شورانیظار ډلګی ئي د شر او پساد بنیاد په نامه یادوه له وس خبره ده ویزارت ده نه د ولس دا ځکه چی علومی ته داماراث دخپل رهبر څخه  ورپاتیده اوله دښا غلی څخه دولس دګټو ده ساتلو تمه هم نه کیده،
ګیلانی صیب خو په دی هیڅ مجبوریت هم نلری چی ده پردو لپاره خپل ښه ژوند خراب کړی دا چی زموږ ګران ولس دی ښاغلی ته په کومه سترګه ګوری او کله بی وه پیژنی دا وخت رانیژدیده چی دا څیری به ښکاره سی چی دی ولس ته ئي خدمت کړی که خیا نت.
خوولس به داهر څه وینی یوه ورځ به خپل دوستان پیدا کړی د یوه سړی وښ مړکیدی او د وښ څیښتن ځنی بخښنه وغوښته وښ ورته وه ویل نور هرڅه درته بخښم یواځی هغه څه چی یوه ورځ دی زما مهار په خره پسی تړلیوه او خر دی زما لار ښود کړیوه دا کاردی نه بخښم او نه دبخښلوده .
ستاسودنیکمرغي او خوښي په هیله