کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / بيا همهماغه اش او هماغه کاسه ؟

بيا همهماغه اش او هماغه کاسه ؟

دملت ښا غلو استازو!

کرزي درته دخپلې کا بينې غړي در وپيژندل اوس ستا سو خو ښه ده چې چا ته داعتماد رايه ورکوئ٠ زه دې خبرې ته ډېر حيران يم چې کرزي څو مره تر ډېرو فشارونو لا ندې و په تېره بيا انګرېزانو، امريکا ئيا نو به پر ده هره ګړۍ دا نيوکې اوانتقا دونه کول که را تلو نکي کا بينه دې پا که نه وه او رشوتخواره ، جنګسا لاران او په اداري فساد ککړ او نا ولي خلک پکې وو او يا دې په اداره کې فسادونه ورک نکړل نو موږ به در با ندې مر ستې بندې کړو او داسي به وکړو او هغسي به وکړو، خو بېر ته مو په خپلو ستر ګو وليدل چې کرزي بيا٥ يا شپږ کسه يې هما غه جنګسا لاران در معر في کړل چې دبشر دحقو قو او سر غړونې بد نامه ريکا رډونه لري لکه خورد ضا بط فهيم، په سر ونو کې د ميخو نو دوهلو ټکسالار خليلي، اميرا لا مراا سما عيل خان او٠٠٠ خو ما په دې نو مونو با ندې دا مر يکا ئيانو او انګرېزانو هيڅ يو غبر ګون هم ونه ليد٠ اوس را معلو مه شوه چې داهسي خو شې او تې بو تې وې٠

همداراز په دې کا بينه کې بله هغه منفوره څېره چې دپښتو او پښتنو نه ژوره کر که او نفرت لري او افغا ن ته افغانستانی وايې او هغه دايرا نيانوتالي څټی او ثنا خوان مخدوم رهين دی داطلا عاتو او دفر هنګ دوزير په تو ګه در پيژندل شوی دی٠

زه خو لو مړی کرزي ته وايم چې دا خو هغه منفوره څېره وه چې د همدې پارلمان استازووتر اټه بيا په کو مو ستر ګو دې پارلمان ته و رغی چې دملت داستازو رايه تر لا سه کړي په رښتيا هم دی ډېر ټېټ او بې شر مه او بې حيا انسان دی٠ هما غه دهند وستان سفارت درته ښه و دلته څه بلا غواړې٠ خو با يد په دې پوه شو دغه عقده يې وزېر که داځل ستا سو نه داعتماد او باور رايه وا خېسته پر تا سو او ستا سو پر فر هنګ چې دی ورته فر هنګ قبيله وايې داسې چارې وکړي چې بيا به خپل لا سو نه مروړئ او څه به په لاس نه درځي٠

نو دملت هغه با درده استازو ته زما خطاب دادی چې ښه سو چ وکړئ ،مه غو ليږئ دعقل او بصيرت نه کار واخلئ چې په دې لست کې هغه ناولي، فاسد، متعصب او پردي پالو ته د با ور رايه مه ورکوئ٠ که داسې مو ونه کړل هم به خدای ،هم به دخدای رسول، هم به هېواداو هم ملت ته تو رمخي يا ست او دافغا نستان خلک به هيڅکله تا سو ونه بخښي٠