کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / اهمیت انرژی برق

اهمیت انرژی برق

با در نظر داشت اهمیت انرژی برق در زندگی روز مره و دور نمای آن درکشور عزیز ما افغانستان

جوانان عزیز! هیچ جادوی یا معجزهء درکشورهای پیشرفته اتفاق نیفتاده به یک باره گی این همه پیشرفت وتکنولوژی را بدست آورده باشند. این نتیجه تلاش وکوشش است.

از پیدایش انسان تاامروزابزارساخت بشرکه نام آنرا تکنولوژی گذاشته اند درپیشاپیش یشرفت های مادی ومعنوی اقتصادی وحتا درعقلانی کردن بشرامروزنقش بارز و پرباری داشته است.

این تکنولوژی کرهء خاکی مارا از یک د هکده هم کوچیکتر کرده است وبه سرعت ناباورکردنی به پیش میرود واین نقش روزافزون است . شایدهم درجهانی که ما درآن زنده گی میکنیم اگرتکنولوژی درآن نبود این همه غوغا و پیشرفت هم نبود. بدون شک تصمیم گیران جهان مادی امروز و د یروز وحتا فردا کسانی هستند، بودند وخواهند بود که تکنولوژی پیشرفته تری را داشته باشند و به رشد آن تلاش کنند.
از آنجا ی که جهان سوم دراین راه غفلت فراوان کرده است، اگربرای جبران آن تلاش نکند .

همان طوری که ازقربانیان دیروز وامروزبودند وهستند فرداهم خواهند بود. شما جوانان ستید که نه تنها بارسنگین عقب افتاده گی ها وفقرکمرشکن که برای شمایان میراث مانده است.

نه تنها آنرا کنارزده با آن مبارزه کنید بلکه بکوشید تا در ردیف کشورهای پیشرفته و دارای افتخارات بلند علمی قرار گیرید باید. باید برای نجات کشورتان ونسل های آینده کمرهمت بسته آنچه دردست دارید قدرش راه بدانید وآنچه از تجارب گذشتگان آموخته اید در حفظ نمودن ودررشد آن کوشا باشید.

شاید درد نا کترین جمله وبغرنجترین نکته این باشد که عرض میشود دردنیای مادی امروز که ما زندگی داریم کرامت انسانی وعلمی هرملت به رشد علمی وا ندازهء تولید در سرزمین آن مقایسه میشود. ازآنجا روزبروز برحجم تولید اضافه میشود وجهان به سوی اکتشافات جدید علمی پیش میرود. دراين زمينه متأسفانه جایگاه افغانستان در پایٌن ترین فهرست قراردارد.

چی باید کرد ؟

نخست دلسوزی، پشت کار، تعهد، وطن دوستی شماجوانان را میطلبد .

شما آگاهستید که اختراع انرژی برق برای بشریت این امکان رافراهم کرد تابه سرسام آورترین وپیچیده ترین رشد تکنولوژی دست یابد . کشف انرژی برق یکی از پرافتخارترین د ست آوردهای بشراست. که درنود و نه درصد زندگی امروز بشرنقش انکارنا پذیر دارد . ازاختراع انرژی برق بود که بشرامکان یافت به پیشرفت سریع اقتصادی دست یابد. بناً برق یکی ازاساسی ترین والزام ترین راه برای پیشرفت ورشد اقتصادی میباشد. دراین عرصه باید کوشید و این انرژی حیاتی را بومی ساخت برای بومی ساختن آن از دانش امروزی نهایت استفاده نموده تا جوانان به علم مجهزشده باید درزمینه عملی آن سرمایه گزاری درازمدت صورت گیرد وگامهای بلند واستواربرداشته شود.

به آرزوی چنین روزی در افغانستان

بااحترام

khalil.alem@gmail.com