کور / د لراوبر اداره (پاڼه 30)

د لراوبر اداره

د مړز ستراتیژي

عبدالرحیم نوښتیار

تفصیل