کور / طنز (پاڼه 7)

طنز

C — طنزونه

طنز څرنګه منځ ته راغی

پوهنمل محمود نظری

تفصیل

طنز څرنګه منځ ته راغی

پوهنمل محمود نظری

تفصیل