کور / د ماشومانو نړۍ (پاڼه 8)

د ماشومانو نړۍ

A —– د ماشومانو نړۍ

د موږک کيسه

يوسف هيواددوست

تفصیل