کور / د روژې لسمه دالۍ / ډاکټر نثار احمد صمد واصفي/کاناډا