کور / هراړخیز / پرېکړه، دپريکړي کولو پروسه، ډولونه او سبکونه

پرېکړه، دپريکړي کولو پروسه، ډولونه او سبکونه

یو منېجر ډېر کارونه تر سره کوي، یو له دغو فعالیتونوڅخه دادئ چي منېجر يوه خپلواکه پرېکړه وکولای سي. په دې لیکنه کښی مي دپریکړي په په اړه لاندي معلومات راټول کړي دي:
پرېکړه څه شي ده؟ ددوو یا ډېر بدیلونو(alternative) څخه دیوه بدیل انتخابولو ته پرېکړه وايي.
“A choice between two or more alternatives”.
اوس نو دپریکړي پروسه داسي تعریفولای سو چي: دڅو بدیلونو څخه دعمل له پاره د یوه بدیل انتخابولو ته دپریکړي پروسه ویل کیږي. دپریکړي پروسه لاندي برخي لري:

۱- دستونزي پېژندلIdentifying a problem: داوسني  او مطلوب حالت ترمنځ توپیر ته ستونزه ویله کیږي. دکمپنۍ دمارکېټینګ منېجر استفعی ورکړه. اوس باید بل کس استخدام سي. دمدیر استعفی اوسنی حالت(Current state) او دنوي کس استخدام مطلوب حالت(desired state) دئ.

۲- دپریکړي کولو معیار ټاکل Identifying Decision Criteria: کریټیریا هغه معیار ته ویل کیږي چي دهغه پر اساس دیوشي په اړه قضاوت کیږي. دپریکړي معیاردپریکړي کولو اساس جوړوي ځکه چي … تفصیل

– د بشپړ متن (pdf) لپاره همدلته کلیک کړئ!