کور / طنز / طنز

طنز

اعلان ، اعلان ، اعلان حکومتی !


یک مشت خوشی و یک دنیا امیدواری!هموطنان بیخارو بیغم باش، انجیو دار ، مقام دار ، واسطه دار ،  پولداران مستعجل و همه اعضای فامیلهای مقامات اسلام علیکم رحمته …..


ما با کمال خوشی و افتخار یک رقم به اطلاع خاص شما از برج ایفل شهر پاریس کشور فرانسه میرسانیم که بعد از چنه زدن های بی حد و حصر کشور های کمک کننده را یک رقم قناعت دادیم که تا باز یک چند ملیارد دک به حساب و کتاب ما یک رقم حواله نمایند تا ما در این دنیا سرشار و خداوند (ج) اجر اخرت نصیب خارجیهای کمک کننده نماید .


شما خود میدانید که یک رقم خوشبختانه دولت ما سرتا پا اراسته به زیور فساد و یک رقم نیرومند از انرژی هیروئین و یک رقم سر شانه های خارجیها بار است . و ما یک رقم با همین صفات عالی یعنی شایستگی چور وچپاول ، اهلیت در بیکارگی ، لیاقت در رشوه ستانی ، فهم در حفظ مقامهای خود، دانائی در زراندوختن و تجربه عجیب و غریب درفریبکاری به فضل خدا که داریم یک رقم  دولت را بر سر مردم می چرخانیم . کار ماهم یک رقم  جور است و دنیا هم  قبول کردند که شکر وطن ما یک رقم دولت دارد . به همین منظور یک رقم کنفرانس ها را از روز تولد این حکومت ، یک رقم درشهر بن  ، یک رقم درشهر لندن و یک رقم  درشهر توکیو و این بار یک رقم درشهر پاریس دایر شد . اما این بار مقامات کشور های کمک کننده یک رقم بالای زیور فساد حکومت ما که ماشاالله سر و صورت جانانه و قد اندام موزون و دلکش مارا به نمایش می گذارد به نظر حسادت می دیدند و یک رقم کنایه و کتره می گفتند . چی بگویم کسی دیده ندارد حتا دوستان ما هم یک رقم کش و فش ما را نمی توانند ببینند . بخاطریکه ما در اینده قریب ویا بعید یک رقم مورد کنایه و کتره و مورد گزند چشم حسودان قرار نگیریم به این فیصله رسیدیم که :


– قسمت اول پولهای کمکی در کنفرانس پاریس در حفظ زیور فساد حکومت یک رقم به شکل بی رقم به مصرف برسد.


– قسمت دوم ان بین فامیلهای ما کمافی السابق با در نظرداشت موقف دولتی شخص اول تقسیم و یک رقم برباد گردد .


– قسمت سوم پولهای مذکور برای ایجاد ادارات جدید در تشکیل حکومت بخاطر جابجائی خویشاوندان قریب ما یک رقم خاک ودود شود.


– قسمت چهارم ان بین ما انجیو ها سرمایه گذاری شود و یک رقم سرمایه ما از طریق انجیو ها در دوران باشد که فلک خبر نشود .


  در این جا قابل تذکر میدانیم که حساب و کتاب با مردم هم یک رقم در محراق توجه ما قرار دارد . خطاب ما به شما مردم ما این است که یک رقم خاطر نشان می سازیم که امیدوار باشید ، یک رقم زندگی به امید خورده شده اگر در این کنفرانسها از گاو غدوت به شما نرسیده یک رقم تشویش نکنید انشاالله در کنفرانسهای بعدی بین المللی که یک رقم در شهر غزه کشور فلسطین و یاشهر بغداد کشور عراق دایر می شود غم شمارا هم خواهیم خورد .