کور / طنز / مننه

مننه

 


ښوروا ورو وپټا ټو ته چې د ميلمنو په  ورځ يې مرستې ته راغلی وو وويل:


مننه!


پټاټو په يوه ترخه او شکمنه موسکا ځواب ورکړ:


هو ولا! 


که د انسانانو له قصاب څخه وپوښتی چې ته هم ښه سړی يې همداسې نه ده ؟


هغه هرو مرو د پټاټو ځواب ورکوي


هو ولا! د انسان خدمت فرض دی (په خندا ډوله موسکا)


لندن ۱۹۹۹