کور / ب. خان

ب. خان

بلال خان - چمن

يوه بله خبرياله ووژل شوه

د پاکستان په ايالت تربت …

تفصیل