کور / رسنۍ (پاڼه 46)

رسنۍ

A — خبرتيا – مجله او نوري رسنۍ