کور / هستوي فزيک (پاڼه 14)

هستوي فزيک

B3 ساينس ( دهستوي فزيک ځانګړې برخه)

څیړنه: رومي بادنجان په اوجود کې له سرطان سره مبارزه کوﺉ

تنها(اندړ)

تفصیل

څیړنه:د ویټامین ډی کمښت په ماشومانو کې حساسیت پیداکوي

تنها (اندړ)

تفصیل

څیړنه: د ګرځنده ټلیفون کارول په عصابو اغیزه کوﺉ

تنها (اندړ)

تفصیل