کور / خوست:دنشه یې توکو اودموټر تښتونې په توردوه تنه نیول سويدي / خوست:دنشه یې توکو اودموټر تښتونې په توردوه تنه نیول سويدي

خوست:دنشه یې توکو اودموټر تښتونې په توردوه تنه نیول سويدي