کور / یو ځل بیا د لنډیو په باره کي / Abdul Bari Jahani عبدالباري جهاني