کور / د مردان حکومتي دفتر کې برید شوی / 160419115547_151229120942_pakistan_mardan_blast_nadra_640x360_afp_nocredit (1)