کور / د داعش پخوانۍ ريښه او د مباح الدم عقیده / Shabir Ahmed Qayoumi شبيراحمد قيومي