کور / جمعه خان همدرد: هيچا ته د هيواد په سرنويشت د لوبو اجازه نه ورکوو / محمداجان يار Juma khan hamdard Germany جمعه خان همدرد جرمني