کور / جمعه خان همدرد: هيچا ته د هيواد په سرنويشت د لوبو اجازه نه ورکوو / عزيز سرشار، روح الله سمون، ډاکټر شيرولي Juma khan hamdard Germany جمعه خان همدرد جرمني

عزيز سرشار، روح الله سمون، ډاکټر شيرولي Juma khan hamdard Germany جمعه خان همدرد جرمني