کور / اووه معنوی سببونه د رزق د ډېر والي د پاره / Mirwais arghandaway ميرويس ارغنداوی