کور / د ښه ډاکټر خصوصیات / Abdul Hameed khateer عبدالحميد خطير