کور / د ډيورنډ لاين موافقه لیک د حقوقی اړخ لند تاریخ / Usman rostar tarakai محمدعثمان روستار تره کی