کور / کندهار:د هوايي ډګر د ښځينه کارکوونکو د وژني په تور څلور کسان نيول سوي دي / د هوايي ډګر د ښځينه کارکوونکو د وژني په تور څلور کسان نيول سوي دي