کور / د افغانستان اوبو ته لنډه او اجمالي کتنه / Asadullah waheedi melad اسدالله ميلاد وحيدي