کور / ماليې وزير د کندهار له استازو او سوداګرو سره وکتل / ماليې وزير کندهار استازي سوداګر