کور / له مستقبل څخه يو ليک / pranistai_leek_la_nijhde_mustaqbil_sakha