کور / شعر / ان تر لحده

ان تر لحده

اجمل اټک يوسفزی


کال نوی کيږي
غواړمه سږ چې
يو څو شعرونه
درته ډالۍ کړم
چې نشي  مړاوي
نه پاڼې  پاڼې
لکه ستا مينه
زما په زړه کې
ان تر لحده
تر  او  تازه  وي !!07 12 -11