کور / شعر / دردونو مړه کړم

دردونو مړه کړم

خدایه درد نه می نورخلاص کړي دردونومړه کړم
ولله زخمونه می په زړه دی دي زخمونو مړه کړم
دغه نظر دی په خپل واک کړه چی راونه ګوری
ستادمړو سترګو دنظر اشارتونو مړه کړم 
هرګړي می دازړګي بس فریادونه کوي
فریادمی نه اوری هیڅوک دغي ظلمونومړه کړم
یوه ګړي راباندی سم قیامت شی تانه بغیر
محشرشي تانه غیرژوندون زه محشرونومړه کړم
لکه انځوریی اوس خبري راته نه کوي ته
دغي نیمګړي پاتي شوو ارمانونو مړه کړم
نصیبه ته چي خراب چاته ګیله مه کوه
اشناله تانه پاتي شوو دی یادونو مړه کړم 
په مامسکین باندی لږرحم وکړه زاربه دی شم
ندی وفا ندی جفا شته امیدونو مړه کړم
بس دی مطفی پرهردی مه تازه کوه ګوره چی
ستا دی سوز نه ډک دغم نه ډک شعرونومړه کړم